Informačná povinnosť

v zmysle článku 13 Nariadenia  o ochrane osobných údajov

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

SALESIANER MIETTEX s. r. o.

Panónska cesta 3943

851 04 Bratislava

Slovenská republika

Účel spracovania osobných údajov:

Spracúvame Vaše osobné údaje spadajúce pod nasledovné kategórie:

 

- firemné údaje

 

- kontaktné údaje

 

- zmluvné údaje

 

- fakturačné údaje

 

- údaje z objednávok

 

Vami poskytnuté údaje sú nevyhnutné na účely plnenia zmluvy, resp. na realizáciu predzmluvných opatrení. Bez týchto údajov nie je možné s Vami uzatvoriť zmluvu.

 

Použitie Vašich údajov pozostáva z ich spracovania a sprostredkovania v rámci obchodných vzťahov vrátane automaticky vytvorených a archivovaných textových dokumentov (ako napr. korešpondencia) týkajúcich sa danej veci.

Príjemcovia osobných údajov:

Osobné údaje môžu byť ďalej sprostredkované týmto príjemcom:

 

- bankám na spracovanie platobného styku

 

- právnym zástupcom v obchodných prípadoch

 

- súdom

 

- príslušným správnym orgánom, predovšetkým finančným

 

- inkasným spoločnostiam v prípade výpadkov platieb

 

- zmluvným alebo obchodným partnerom, ktorí  spolupracujú alebo by mali spolupracovať pri dodávke alebo výkone 

 

- poisťovniam z dôvodu uzatvorenia poistnej zmluvy ohľadom dodávky / výkonu alebo v prípade poistnej udalosti

 

- Štatistickému úradu za účelom spracovania zákonom predpísaných štatistík  

 

- zákazníkom (príjemcom dodávok / výkonov)

Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje sa uchovávajú až do ukončenia obchodného vzťahu alebo až do uplynutia doby garancie, záruky, premlčacej alebo zákonom danej doby uchovávania, okrem toho až do doby ukončenia možných sporov, pri ktorých by osobné údaje mohli slúžiť ako dôkaz. Vymazanie Vašich osobných údajov je nutné vyžiadať si od SALESIANER MIETTEX s. r. o.

Právo na informácie a odvolanie:

Informácie o osobných údajoch, ktoré spracúvame, Vám poskytneme kedykoľvek bez udania dôvodu a bezplatne. Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli môžete dať kedykoľvek obmedziť, opraviť alebo vymazať. Súhlas so získavaním a spracovaním osobných údajov môžete taktiež kedykoľvek odvolať. To sa netýka osobných údajov, ktoré sú potrebné na účel plnenia zmluvy. V prípade ďalších otázok k našim pokynom ohľadom ochrany osobných údajov sme Vám kedykoľvek k dispozícii.

 

V prípade potreby sa prosím obráťte na:

SALESIANER MIETTEX s. r. o.,

Panónska cesta 3943, 851 04  Bratislava,

z.pfeffer@salesianer.sk

Právo na oznámenie bezpečnostného incidentu dozornému orgánu:

V prípade, že sa domnievate, že spracovanie Vašich osobných údajov je v rozpore so Zákonom o ochrane osobných údajov alebo bolo Vaše právo na ochranu osobných údajov porušené iným spôsobom, môžete sa obrátiť na dozorný orgán. Na Slovensku je ním Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

© SALESIANER MIETTEX GmbH