Servisný prenájom textílií hotely a reštaurácie

DODACIE PODMIENKY

1. Servis SALESIANER MIETTEX (následne uvádzaná len ako SM) pre firmu uvedenú na druhej strane (následne uvádzaná ako zákazník) pozostáva z prípravy prenájmových textílií, odborného dezinfekčného čistenia v dohodnutých intervaloch, účelnej údržby, skladovania, bezplatnej výmeny v prípade bežného opotrebovania ako aj z dodania/vyzdvihnutia na centrálnom mieste, vhodnom pre pohyb kolieskových kontajnerov. Dodatočné náklady za odlišné dodania/vyzdvihnutie nesie zákazník.

2. Prenajaté textílie sú a zostávajú výlučne vlastníctvom SM a môže ich čistiť a servisovať len SM alebo práčovne, ktoré boli poverené spoločnosťou SM. Bez súhlasu SM nesmie zákazník prenajaté textílie úplne alebo čiastočne zadarmo alebo za úhraduodovzdať  tretím osobám alebo im umožniť používanie prenajatých textílií. Zákazník sa zaväzuje, že všetky textílie, ktoré potrebuje, bude odoberať výlučne od spoločnosti SM.

3. Táto zmluva platí ako uzatvorená, ak spoločnosť SM v rámci 3 mesiacov resp. vzájomne dohodnutej lehoty po predložení ponuky od zákazníka túto preberie formou realizácie dohodnutých výkonov. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a je možné ju vypovedať so 6-mesačnou výpovednou lehotou ku koncu kalendárneho roka pomocou doporučeného listu. Právo zákazníka na vypovedanie zmluvy vzniká až po uplynutí doby, ktorá je uvedená na druhej strane. Doba platnosti zmluvy začína plynúť prvou účtovanou dodávku zo strany SM.

4. Vyúčtovanie sa realizuje na základe dodaného počtu kusov, minimálne ale vo výške percentuálnej sadzby textílií za týždeň, ktorá je uvedená na druhej strane.

5. Cena za prenájom alebo pranie je poistená na fixnú hodnotu. Ako základ pre výpočet slúži index VPI (2010 = 100), zverejnený Štatistickým úradom Rakúska alebo iný zastupujúci index. Cena za prenájom alebo pranie sa upraví raz ročne v januári, a to na základe aktuálneho a platného indexu. Nad rámec tohto preukázateľné zvýšenie výrobných nákladov oprávňujú spoločnosť SM na primerané zvýšenie cien.

6. Prevzatie každej jednotlivej dodávky platí ako potvrdenie kompletnosti a bezchybnej kvality. Zákazník musí zabezpečiť, aby oprávnení pracovníci vystavili potvrdenku na základe dodacieho listu, v opačnom prípade je spoločnosť SM oprávnená dodávku zadržať a zákazníkovi fakturovať eventuálne vzniknuté náklady (náklady za jazdu atď.). Za škody, vzniknuté zadržaním dodávky, spoločnosť SM neručí. Pre výpočet množstva dodaných časí je smerodajné prepočítanie u SM. Eventuálne sťažnosti a reklamácie musia byť oznámené písomne spoločnosť SM v rámci 24 hodín po dodaní.

7. Suma na faktúre sa platí po predložení faktúry bez zrážky. Pre prípade omeškania platby je spoločnosť SM oprávnená, účtovať si 12 % úrok z omeškania p.a. plus DPH ako aj všetky poplatky a inkasné výdavky. Ak by boli bankové úroky vyššie, tak platia tieto ako dohodnuté. Platby sa počítajú, bez ohľadu na účel platby, vždy od najstaršej pohľadávky. Ak by zákazník nezaplatil splatné pohľadávky v rámci 1 týždňa od upomienky a výzvy s hrozbou zrušenia zmluvy, je spoločnosť SM oprávnená vypovedať zmluvy s 1-týždňovou výpovednou lehotou.

8. Za stratené ako aj normálnym používaním poškodené alebo inak nepoužiteľné prenajaté textílie, kontajnery a prepravné nádoby ručí zákazník a musí spoločnosti SM nahradiť časovú hodnotu.

9. Dobropisy pre nepoužité vrátené textílie nie sú možné, pretože tieto musia byť z hygienických dôvodov v každom prípade odborne dezinfikované a vyčistené.

10. Podielové náklady za prepravu/príjazd podľa platného cenníka

11. V prípade trvalého prerušenia dodávok (prestavby, koniec sezóny alebo podobne) je zákazník povinný po výzve zo strany spoločnosti SM pripraviť pre vyzdvihnutie všetky prenajaté textílie. V opačnom prípade je spoločnosť SM oprávnená fakturovať príslušný stav, teda 1 výrobok 1-krát mesačne

12. Zákazník sa zaväzuje, že v prípade ukončenia zmluvného vzťahu prevezme špeciálne pre neho vyhotovené, používané, uskladnené alebo objednané prenajímané textílie k časovej hodnote. Túto časovú hodnotu vypočíta SM a fakturuje ju zákazníkovi. Časová hodnota je pre nové tovary obstarávacia cena a pre použité tovary hodnota podľa príslušného platného cenníka pre náhradné diely SM. Počas výpovednej lehoty nie sú zmeny stavu povolené.

13. V prípade predčasného ukončenia zmluvy je zákazník povinný nahradiť škodu. Nahrádzaná škoda obsahuje, nezávisle od miery zavinenia, v každom prípade aj krycí príspevok, o ktorý príde SM v prípade predčasného ukončenia zmluvy.

14. Ručenie zo strany spoločnosti SM za následne vzniknuté škody je vylúčené. Prenajaté textílie spoločnosť SM nepoisťuje. Za súkromné časti textílií nepreberá spoločnosť SM žiadnu záruku.

15. Miestom súdu a miestom plnenia je Viedeň.

 

Servis rohoží

DODACIE PODMIENKY

1. Servis SALESIANER MIETTEX (následne uvádzaná len ako SM) pre firmu uvedenú na druhej strane (následne uvádzaná ako zákazník) pozostáva z dodávky očistených a čerstvo pripravených rohoží, z výmeny za rovnaký počet opotrebovaných rohoží v intervaloch, ktoré sú uvedené na druhej strane.

2. SM čisté rohože sú a zostávajú výlučne vlastníctvom SM a môže ich čistiť a servisovať len firma alebo podnik, ktoré boli poverené spoločnosťou SM. Bez súhlasu SM nesmie zákazník pripravené SM čisté rohože úplne alebo čiastočne preniesť zadarmo alebo za úhradu tretím osobám alebo im umožniť používanie SM čistý rohoží. Zákazník sa zaväzuje, že všetky rohože, ktoré potrebuje, bude odoberať výlučne od spoločnosti SM.

3. Táto zmluva platí ako uzatvorená, ak spoločnosť SM v rámci 3 mesiacov resp. vzájomne dohodnutej lehoty po predložení ponuky od zákazníka túto preberie formou realizácie dohodnutých výkonov. Zmluva sa uzatvára na neurčitú dobu a je možné ju vypovedať so 6-mesačnou výpovednou lehotou ku koncu kalendárneho roka pomocou doporučeného listu. Právo zákazníka na vypovedanie zmluvy vzniká až po uplynutí doby zmluvy o prenájme, ktorá je uvedená na druhej strane. Doba platnosti zmluvy začína plynúť prvou účtovanou dodávku zo strany SM.

4. Cena za prenájom alebo čistenie je poistená na fixnú hodnotu. Ako základ pre výpočet slúži index VPI (2010 = 100), zverejnený Štatistickým úradom Rakúska alebo iný zastupujúci index. Cena za prenájom alebo čistenie sa upraví raz ročne v januári, a to na základe aktuálneho a platného indexu. Nad rámec tohto preukázateľné zvýšenie výrobných nákladov oprávňujú spoločnosť SM na primerané zvýšenie cien.

5. Prevzatie každej jednotlivej dodávky platí ako potvrdenie kompletnosti a bezchybnej kvality. Zákazník musí zabezpečiť, aby oprávnení pracovníci vystavili potvrdenku na základe dodacieho listu, v opačnom prípade je spoločnosť SM oprávnená dodávku zadržať a zákazníkovi fakturovať eventuálne vzniknuté náklady (náklady za jazdu atď.). Za škody, vzniknuté zadržaním dodávky, spoločnosť SM neručí. Eventuálne sťažnosti a reklamácie musia byť oznámené písomne spoločnosť SM v rámci 24 hodín po dodaní.

6. Suma na faktúre sa platí po predložení faktúry bez zrážky. Pre prípade omeškania platby je spoločnosť SM oprávnená, účtovať si 12 % úrok z omeškania p.a. plus DPH ako aj všetky poplatky a inkasné výdavky. Ak by boli bankové úroky vyššie, tak platia tieto ako dohodnuté. Platby sa počítajú, bez ohľadu na účel platby, vždy od najstaršej pohľadávky. Ak by zákazník nezaplatil splatné pohľadávky v rámci 1 týždňa od upomienky a výzvy s hrozbou zrušenia zmluvy, je spoločnosť SM oprávnená vypovedať zmluvy s 1-týždňovou výpovednou lehotou.

7. SM čisté rohože sa smú používať len na dohodnutý účel. V prípade straty alebo hrubého poškodenia ručí zákazník cenou náhradného dielu.

8. Dobropisy pre nepoužité vrátené SM čisté rohože nie sú možné, pretože tieto musia byť z hygienických dôvodov v každom prípade odborne vyčistené.

9. V prípade predčasného ukončenia zmluvy je zákazník povinný nahradiť škodu. Nahrádzaná škoda obsahuje, nezávisle od miery zavinenia, v každom prípade aj krycí príspevok, o ktorý príde SM v prípade predčasného ukončenia zmluvy.

10. Ručenie zo strany spoločnosti SM za následne vzniknuté škody je vylúčené. SM čisté rohože spoločnosť SM nepoisťuje.

11. Miestom súdu a miestom plnenia je Viedeň.

 

Zdravotníctvo

Preambula

Cieľom spolupráce je zabezpečiť bezpečné, kvalitné a súčasne ekonomické zabezpečenie textílií pre objednávateľa. S ohľadom na tento cieľ sa partneri snažia formou úzkej spolupráce o priebežnú optimalizáciu zásobovania

1 Ustanovenia, smernice a predpoklady

Nezávisle od druhu zásobovania a miesta práčovne sú záväznou súčasťou zmluvy pre obidvoch zmluvných partnerov nasledujúce ustanovenia, smernice a predpoklady v celom rozsahu a vždy v platnom znení:

1.1 Hygienické smernice

„Salesianer Miettex“ vlastní platný hygienický certifikát na základe hygienických smerníc pre práčovne pre nemocničné textílie (zverejnené Rakúskou spoločnosťou pre hygienu, mikrobiológiu a preventívnu medicínu – ÖGHMP dňa 01.09.1981) od ÖGHMP.

Zákazku realizujú obidve zmluvné strany podľa smerníc pre spracovanie nemocničných textílií vždy v platnom znení (hygienické smernice 1981 ÖGHMP). „Objednávateľ“ má právo kedykoľvek požiadať o aktuálnu hygienickú kontrolu (hygienický certifikát).

1.2 Zákon o medicínskych výrobkoch (MPG)

Dodržiavanie zákona MPG vždy v aktuálnom, platnom znení pre textílie, ktoré sú podľa MPG definované ako medicínske výrobky.

1.3 Dodatočné kontroly

„Objednávateľ“ má právo, dodatočne nechať vykonať bakteriologické kontroly a dodatočné kontroly procesu čistenia a kontroly technologického procesu aj bez predchádzajúceho ohlásenia u „Salesianer Miettex“.  Takéto náklady nesie „objednávateľ“

2 Predmet zmluvy

"Salesianer Miettex" preberá počas doby platnosti zmluvy textilné zásobovanie objednávateľa systémom Salesianer Miettex pre zariadenia v

3 Rozsah výkonov

Výkony „Salesianer Mietttex“ obsahuje rôzne oblasti zásobovania. Pravidelná starostlivosť „objednávateľa“ na základe kvalifikovanej zákazníckej služby pre optimalizáciu funkčnosti a efektívnosti služby je základnou súčasťou výkonu.

3.1 Staničná služba a Inkoslužba

Staničná služba obsahuje dodávky použiteľných výrobkov podľa potreby a podľa dispozície zodpovedajúceho miesta (byty a zariadenia pre starostlivosť) ako aj ich vyzdvihnutie. K tomu patrí:

• Dodávka a vyzdvihnutie použiteľných, hygienicky bezchybných výrobkov v dohodnutých intervaloch pre dodanie resp. vyzdvihnutie pomocou vhodného prepravného systému.
• Príprava organizačných prostriedkov, ktoré sú potrebné pre dispozíciu (napríklad objednávacie lístky).
• Dodávky v pevne stanovených balných jednotkách á výrobok.

3.1.1 Variant 1

Die Belieferung mit Frischwäsche und die Abholung erfolgt dezentral an jede bzw. von jeder Verbrauchsstelle.

3.1.2 Variant 2

Dodávka čerstvého tovaru, ktorý sa pripraví na základe dispozície spotrebného miesta „objednávateľa“ a vyzdvihnutie znečistených textílií sa vykonávajú centrálne na jednom mieste pre dodanie/vyzdvihnutie. Ďalšie rozdelenie čerstvých textílií vykonávajú zamestnanci „objednávateľa“.

3.2 Na nositeľa sa vzťahujúce pracovné oblečenie v skriňovom servise

Na nositeľa orientované zásobovanie pracovníkov „objednávateľa“ pracovným oblečením obsahuje individuálne upravenie, príprava, odbornú starostlivosť, správnu opravu ako aj individuálne označenie pracovného oblečenia. K tomu ešte patria nasledujúce výkony:

• náhrada oblečenia v prípade jeho opotrebovania
• výmena v prípade zmeny veľkosti
• spätné prevzatie oblečenia pracovníkov, ktorí odišli
• uloženie upravenej kolekcie pre nových pracovníkov
• identifikácia a sledovanie jednotlivých dielov
• vyzdvihnutie znečisteného oblečenia na centrálnom mieste u „objednávateľa“
• dodávky pripraveného oblečenia na dohodnutom mieste u „objednávateľa“
• príprava uzamykacích a skríň a skriniek pre likvidáciu
• roztriedenie oblečenia do uzamykateľných skríň

Rozsah servisu, predovšetkým výrobky a vybavenie pre jednotlivé skupiny zamestnancov ako aj interval dodávok a vyzdvihovania budú definované neskôr.

3.3 Spracovanie vlastných textílií zákazníka

Vlastné textílie zákazníka budú vyzdvihnuté spoločnosťou „Salesianer Miettex“ na dohodnutom, centrálnom mieste u „objednávateľa“, budú príslušným spôsobom spracované a dodané späť. Dodávky a vyzdvihnutie sa vykonávajú v intervale zásobovania textíliami.

Výrobky musia byť vhodné pre spracovanie v hygienických práčovniach pomocou príslušných postupov pre proces čistenia a sušenia.

4 Realizačné ustanovenia a povinnosti spolupôsobenia „objednávateľa“

Ak je výkon podmienený spoluprácou „objednávateľa“, tak tento môže výkon požadovať len v tom prípade, ak si splní svoju povinnosť spolupôsobenia.

Pravidelnú úpravu ako pranie, čistenie a servis vykonáva len spoločnosť „Salesianer Miettex“.

"Salesianer Miettex" nepreberá žiadnu záruku za spätnú dodávku vlastných textílií zákazníka, ktoré nie sú označené nevyprateľným trvalým označovacím systémom s ohľadom na stanicu a zákazníka.

Všetky miesta použitia, ktoré spracováva u „objednávateľa“ spoločnosť „Salesianer Miettex“, musia byť dosiahnuteľné v danom okruhu, to znamená plynulo.

„Salesianer Miettex“ má právo na obhliadku a kontrolu všetkých výrobkov, ktoré poskytla. Ak by „Salesianer Miettex“ stiahla počas doby platnosti tejto zmluvy výrobky z dodávateľského sortimentu, tak môže „Salesianer Miettex“ tieto po dohode s „objednávateľom“ nahradiť rovnocennými výrobkami zo sortimentu Salesianer Miettex.
Organizačné prostriedky  smú byť používané výlučne v rámci služby podľa systému Salesianer Miettex.

4.1 Staničná služba a Inkoslužba

Dodávky výrobkov sa realizujú podľa včasnej dispozície miesta potreby.
Znečistené textílie pripraví „objednávateľ“ po dohode so „Salesianer Miettex“ na dohodnutom mieste u „objednávateľa“ v zodpovedajúcich vreciach. 

Výmena výrobkov medzi miestami používania nie je povolená. Ak by sa nevrátili do práčovne kompletne všetky dodané výrobky, musí tieto „objednávateľ“ nahradiť k časovej hodnote.

4.2 Individuálne pracovné oblečenie

„Objednávateľ“ vymenuje kontaktnú osobu pre nasledujúce úlohy:

• skúška oblečenia nových zamestnancov
• hlásenie nových zamestnancov a ich vybavenia u „Salesianer Miettex“
• odhlásenie a vrátenie oblečenia odchádzajúcich pracovníkov u „Salesianer Miettex“
• hlásenie o výmene veľkosti a iných zmenách u "Salesianer Miettex"
• výdaj kľúčov novým pracovníkom a vrátenie kľúčov odchádzajúcich pracovníkom ako aj zaobstaranie náhradných kľúčov v prípade ich straty.

Nosené oblečenie bude vyhodené do uzamykateľných skriniek, ktoré pripraví spoločnosť „Salesianer Miettex“.

5 Istota zásobovania

5.1 Zásobovanie

Bezpečné zásobovanie „objednávateľa“ v každom ohľade je pre obidve zmluvné strany najvyšším princípom. Pre každé spotrebné miesto, ktoré je zásobované prenajatými textíliami, musí byť vždy k dispozícii dostatok prenajatých textílií. „Salesianer Miettex“ dodatočne urýchli v prípade krátkodobého núdzového stavu zo strany objednávateľa realizáciu zákazky zodpovedajúco jeho požiadavkám.

5.2 Dohoda o výpomoci

Pri výpadku prevádzky alebo v prípade prevádzkových porúch musí „Salesianer Miettex“ zabezpečiť zásobovanie „objednávateľa“ textíliami formou inej alebo viacerých práčovní s rovnakou kvalifikáciou. Týmto pre „objednávateľa“ nevznikajú žiadne dodatočné náklady.

5.3 Prevádzkové poruchy

Prevádzkové poruchy, ktoré ohrozujú zásobovania, musia byť okamžite nahlásené „objednávateľovi“.

6 Záruka a ručenie

6.1 Množstvá

Pre dodávky, vrátenie a stav na sklade všetkých textílií platia množstvá, ktoré uvádza „Salesianer Miettex“. „Objednávateľ“ môže kedykoľvek vykonať kontrolu

6.2 Reklamácie

„Objednávateľ“ sa zaväzuje, že reklamácie identifikovaných nedostatkov uplatní ihneď, najneskôr v rámci 48 hodín po ich zistení. Skryté nedostatky musia byť uplatnené písomne v rámci troch týždňoch po dodaní. Neskoršie uplatnenie nedostatkov je vylúčené.

Ako čisté dodané opravené alebo fľakaté textílie, ktoré sa nepoužívajú, je možné vrátiť v špeciálnych vratných vreciach. Fakturovanie týchto reklamačných prípadoch bude realizované spätne formou dobropisu v ďalšej mesačnej faktúre v prípade, že reklamácia bola uznaná.

6.3 Cudzie predmety

"Salesianer Miettex" neručí za predmety, ktoré budú ponechané v znečistených textíliách, zaväzuje sa ale, že ich vráti „objednávateľovi“ v prípade, že takéto predmety nájde.

6.4 Ručenie

"Salesianer Miettex" neručí voči „objednávateľovi“ v prípade hrubého zavinenia a voči vedúcemu zamestnancovi.

V prípade iného zavineného porušenia podstatných zmluvných povinností ako aj v prípade hrubého zavinenia jednoduchých pomocných síl v prípade nepodstatných zmluvných povinností ručí „Salesianer Miettex“ za vzniknuté škody v rámci uzatvoreného poistenia.

Za týmto účelom musí „Salesianer Miettex“ uzatvoriť dostatočné povinné poistenie za škody spôsobené prevádzkou.

"Salesianer Miettex" neručí za škody, ktoré vzniknú nedostatočnou kvalitou vlastných textílií zákazníka, ako je nedostatočná pevnosť a odolnosť farieb ako ani za škody na čisto chemických vláknach a zmiešaných tkaninách, ktoré nie sú označené a zabalené samostatne.

"Salesianer Miettex" neručí za škody na vlastných textíliách a špeciálnych výrobkoch zákazníka, ktoré vzniknú z dôvodu skrytých nedostatkov, nesprávnym triedením „objednávateľa“ alebo ním poverených pracovníčok vrátane následne vzniknutých škôd a z dôvodu predmetov, ktoré nepatria k textíliám.

"Salesianer Miettex" neručí za gombíky a uzávery – predovšetkým zipsové uzávery na vlastných textíliách zákazníka a jeho špeciálnych výrobkoch – ktoré nie sú vhodné pre strojové spracovanie v práčovni.

"Salesianer Miettex" neručí v prípade nesprávneho označenia starostlivosti spracovávaných prenechaných textílií a odmieta záruku aj v prípade stratených alebo neexistujúcich povinných značiek.

6.5 Ochrana proti infekciám

„Objednávateľ“ musí zabezpečiť, aby textílie  zo špeciálnych jednotiek boli v plnej miere dezinfikované proti vysokonákazlivým (vysoko infekčným) chorobám (hemoragická horúčka, cholera, antrax, mor, besnota, zajačí mor atď.) na mieste vzniku podľa údajov od úradov.

Následne je potrebné textílie pripraviť do žltých vreciek pre vyzdvihnutie spoločnosťou „Salesianer Mietttex“.

Textílie z oblastí s infekčnými chorobami (dyzentéria, záškrt, týfus, hepatitída, detské obrna atď.) ako aj od obyvateľov s MRSA musí „objednávateľ“ pripraviť pre vyzdvihnutie zo strany „Salesianer Miettex“ do žltých vriec.

Žlté vrecia poskytne v prípade potreby „Salesianer Miettex“.

6.6 Mlčanlivosť

"Salesianer Miettex" a ňou poverené pracovníčky sa zaväzujú k mlčanlivosti o všetkých záležitostiach „objednávateľa“, ktoré sa dozvedia v rámci plnenia zmluvy. Doba mlčanlivosti trvá aj po ukončení zmluvného pomeru.

7 Faktúra a platobné podmienky

7.1 Faktúra

Der Dienstleistungspreis zuzüglich der jeweils geltenden Mehrwertsteuer umfasst die Leistungen gemäß Ziff. 3 dieses Vertrages. Grundlage der Berechnung ist das Angebot vom XXXX. Die Gesamtrechnung ist differenziert nach Verbrauchsstellen.
"Salesianer Miettex" stellt seine Leistungen für den Auftraggeber monatlich in Rechnung

7.2 Úprava ceny

Ponúkané ceny sú pevné ceny pre prvý kalendárny rok zmluvy. Menia sa v miere schváleného zvýšenia cien Nezávislou rozhodcovskou komisiou na Spolkovom ministerstve pre ekonomické záležitosti. Tieto sú účinné nasledujúci mesiac po schválení.

Zmluvní partneri sú oprávnení v prípade zmien tarifných miezd v čistiarenskom priemysle a v prípade nútených zmien požadovať vecné náklady, zníženie resp. zvýšenie dohodnutej odmeny.

"Salesianer Miettex" preukáže uvedené zmeny na požiadanie príslušnými dôkazmi. Zmena ceny neznamená zmenu iných bodov zmluvy.

8 Doba platnosti zmluvy

8.1 Lehoty

Zmluva je platná minimálne po dobu 36 mesiacov.

Ak nebude zmluva vypovedaná najneskôr 12 mesiacov pred uplynutím jej platnosti, tak sa predlžuje vždy o 24 mesiacov.

Výpoveď musí byť poslaná doporučeným listom s potvrdením.

Obidve zmluvné strany majú právo na výpoveď bez výpovednej lehoty zo závažného dôvodu. Závažný dôvod vzniká vtedy, ak sa porušia podstatné ustanovenia týchto obchodných a zmluvných podmienok.

Ak by prevádzku „objednávateľa“ prevzala a pokračovala v nej tretia strana, tak sa „objednávateľ“ zaväzuje, že tejto tretej strane uloží povinnosť ďalšieho pokračovania tejto zmluvy po dohodnutú dobu platnosti. To isté platí v prípade prevzatia iných funkcií.

"Salesianer Miettex" je oprávnená s lehotou šiestich mesiacov predčasne zrušiť zmluvu, ak by viac nebolo možné ekonomické spracovanie textílií za dohodnuté ceny.

8.2 Vrátenie

V prípade ukončenia zmluvy, je jedno z akého dôvodu, musí „objednávateľ“ individuálne prenajaté textílie (pracovné a ochranné oblečenie) ako aj individuálne zákazníkom obstarané alebo vyrobné výrobky prevziať za zostatkovú hodnotu.

Zostatková hodnota týchto textílií sa vypočíta z ich obstarávacej hodnoty a skutočného používania. Nové časti za nákupnú cenu, používané časti o 25 % menej za rok používania, minimálne ale za 25 %.

Pre všetky iné prenajaté textílie si „Salesianer Miettex“ vyhradzuje zodpovedajúco v danom odvetví štandardným pravidlám právo prenechania týchto textílií „objednávateľovi“ k časovej hodnote, čo je cca 50 % hodnoty nového výrobku.

Počas ostatných 3 mesiacov doby platnosti zmluvy nie sú pre individuálne pracovné oblečenie možné žiadne nové nahlásenia, odhlásenia nositeľov alebo iné zmeny.

Okrem toho nie je možná od dátumu prijatia listu o vypovedaní zmluvy žiadna zmena rozsahu zásobovania. To sa týka prevzatia nových výrobkov do sortimentu zásobovania ako aj rozšírenia zásobovania textíliami na oblasti, ktoré doteraz zásobované neboli.

 9 Povinnosť upozornenia

„Objednávateľ“ je povinný, upozorniť konfiškujúcich veriteľov na vlastníctvo predmetov spoločnosti „Salesianer Miettex“. Súčasne je „objednávateľ“ povinný okamžite písomne oznámiť „Salesianer Miettex“ konfiškáciu alebo iný vplyv tretích strán na zmluvné výrobky. To platí aj s ohľadom na iné práva a nároky, ktoré si uplatnia tretie strany s ohľadom výrobky a predmety vo vlastníctve „Salesianer Miettex“.

10 Záverečné ustanovenia

10.1 Písomná forma

Zmeny alebo doplnenia zmluvy sú podmienené písomnou formou. Rozšírenia a mimoriadne predpisy sú podmienené samostatnou písomnou dohodou.

10.2 Salvátorská klauzula

Ak by bolo/boli alebo sa stalo/stali jedno alebo viaceré ustanovenia tejto zmluvy neúčinné alebo nerealizovateľné, tak sa to netýka účinnosti alebo nerealizovateľnosti iných ustanovení.

V takomto prípade sa zmluvní partneri zaväzujú, že neúčinné alebo nereálne ustanovenia nahradia takými ustanoveniami, ktoré čo najviac zodpovedajú ekonomickému zmyslu a účelu daných ustanovení. To isté platí aj pre prípade medzery v predpisoch.

10.3 Miesto plnenia a miesto súdu

Miestom plnenia a miestom súdu je Viedeň.

 

Hygienický servis

DODACIE PODMIENKY

1a. Prémiové textilné uteráky a zásobníky:

Prémiové textilné uteráky a zásobníky sú a zostávajú výlučným vlastníctvom SALESIANER MIETTEX, následne uvádzaná ako SM. Výkon SM pozostáva z dodávky vyčistených a čerstvo pripravených textilných uterákov na cievke ako aj z prípravy a servisu potrebných zásobníkov týchto uterákov.

1b. Zákazník sa zaväzuje, že bude používať len uteráky poskytnuté spoločnosťou SM a tieto sám nebude prať, ale výlučne ich nechá prať v spoločnosti SM.

2a. Premium SaniTizer / Premium Air / Premium FemCare:

Premium SaniTizer: Výkon SM pozostáva z prípravy a servisu Premium SaniTizer ako aj dodávky a výmeny flakónov v dohodnutom intervale. Premium Air: Výkon SM pozostáva z prípravy a servisu Premium Air ako aj dodávky a výmeny aromatických kaziet v dohodnutom intervale. Premium FemCare: Výkon SM pozostáva z prípravy a servisu Premium FemCare, pravidelného plnenia hygienickou účinnou látkou ako aj likvidáciou odpadov v Premium FemCare dohodnutom intervale.

2b. Premium SaniTizer / Premium Air / Premium FemCare sú a zostávajú výlučným vlastníctvom SM. Servis smie vykonávať výlučne SM. Zákazník sa zaväzuje, že bude používať len výrobky pre daný účel poskytnuté spoločnosťou SM.

3. V prípade straty alebo závažného poškodenia textilných uterákov / zásobníkov uterákov / Premium SaniTizer / Premium Air / Premium FemCare je zákazník povinný nahradiť škodu podľa platného cenníka.

4. Fakturácia sa vykonáva každé 4 týždne. Fakturovaná suma sa platí po doručení faktúry bez zrážok. Pre prípad omeškania platby je spoločnosť SM oprávnená fakturovať 12 % úrok z omeškania p.a. plus DPH ako aj všetky poplatky a inkasné výdavky, ako aj poskytovať budúce dodávky len za platby v hotovosti. Ak by boli bankové úroky uhradené spoločnosťou SM vyššie, tak platia tieto ako dohodnuté. Platby sa vždy počítajú, bez ohľadu na účel platby, od najstaršej otvorenej pohľadávky. Ak by zákazník nezaplatil splatné pohľadávky v rámci 1 týždňa od upomienky a hrozby zrušenia zmluvy, je spoločnosť SM oprávnená vypovedať zmluvu s 1-týždňovou lehotou.

5. Táto zmluva sa uzatvára na neurčitú dobu a je možné ju vypovedať so 6-mesačnou výpovednou lehotou ku koncu kalendárneho roka formou doporučeného listu, pričom zákazník sa vyslovene zrieka odoslania výpovede pred uplynutím zmluvne dohodnutej doby (3/4/5 rokov). Zmluva je účinná jej podpísaním zo strany zákazníka a písomným potvrdením SM. Doba platnosti zmluvy začína plynúť prvou dodávkou. Počas výpovednej lehoty nie sú povolené zmeny stavu. V prípade predčasného zrušenia zmluvy je zákazník povinný nahradiť škodu. Nahrádzaná škoda zahŕňa, nezávisle od miery zavinenia, v každom prípade aj krycí príspevok pre SM pre prípad predčasného ukončenia zmluvy.

6. Preukázateľné zvýšenie výrobných a materiálových nákladov oprávňuje spoločnosť SM na zodpovedajúce zvýšenie cien.

7. Dodatočné objednávky je možné vykonávať kedykoľvek a tieto tiež podliehajú týmto zmluvným podmienkam..

8. Poplatok podľa § 33 tarifná položka 5 ods. 5 riadok 3 a § 6 ods. 2 Zákona o poplatkoch 1957 hradí SM.

 

Bavlnené čistiace utierky

DODACIE PODMIENKY

1. Bavlnené čistiace utierky a nádoby sú a zostávajú výlučným  vlastníctvom SALESIANER MIETTEX, následne uvádzaná len ako SM. Firma uvedená na druhej strane, následne uvádzaná len ako zákazník, ručí za každé odňatie vlastníctva náhradnými cenami. Bavlnené čistiace utierky smú byť čistené a servisované len spoločnosťou SM alebo ňou poverenou práčovňou. Bez súhlasu SM nesmie zákazník poskytnuté bavlnené čistiace utierky celkom alebo čiastočne bezodplatne poskytnúť tretím stranám alebo ich preniesť za odplatu alebo umožniť ich používanie. Zákazník sa zaväzuje, že všetky potrebné bavlnené čistiace utierky bude odoberať výlučne od SM. 2. Servis SM pozostáva z prípravy utierok, čistenia v dohodnutom intervale, z 5 % prídavku náhradných utierok príslušného praného množstva za opotrebovanie ako aj z doručenia a vyzdvihnutia.

2. Bavlnené čistiace utierky sú určené výlučne na čistenie olejových povrchov a poskytnutých skladovacích nádob a pre prepravu UN 1856 zamastených utierok. Zákazník ubezpečuje, že bavlnené čistiace utierky nepoužije pre čistenie pomerných olejov, ktoré nepochádzajú z procesu stierania, rozpúšťadiel a čistiacich prostriedkov alebo iných materiálov, ktoré sú v zmysle ADR kvalifikované ako nebezpečné látky. Zákazník ručí za všetky náklady a nedostatky (napríklad náklady za likvidáciu, náklady za mimoriadnu prepravu), ktoré vzniknú z dôvodu porušenia, teda neodborného používania alebo z dôvodu porušenia daného prísľubu.

3. Zákazník sa zaväzuje, že ako cenu za prenájom a čistenie zaplatí minimálne paušál vo výške 100 % príslušného stavu za týždeň po predložení faktúry. Momentálne sa faktúra posiela v 4-týždňovom intervale. Fakturovaná suma sa po predložení faktúry zaplatí bez zrážok. Pre prípad omeškania platby je SM oprávnená účtovať 12 % úrok z omeškania p.a. plus zákonná daň ako aj všetky poplatky a inkasné  výdavky. Ak by boli SM zaplatené bankové úroky vyššie, tak platia tieto ako dohodnuté. Platby sa počítajú, bez ohľadu na ich účel, vždy od najstaršej pohľadávky. Ak by nezaplatil zákazník splatné pohľadávky v rámci 1 týždňa od upomienky a hrozby zrušenia zmluvy, je SM oprávnená vypovedať zmluvu s 1-týždňovou výpovednou lehotou.

5. Táto zmluva sa uzatvára na neurčitú dobu a je možné ju vypovedať so 6-mesačnou výpovednou lehotou ku koncu kalendárneho roka formou doporučeného listu, pričom zákazník sa vyslovene zrieka odoslania výpovede pred uplynutím zmluvne dohodnutej doby (3/4/5 rokov). Zmluva je účinná jej podpísaním zo strany zákazníka a písomným potvrdením SM. Doba platnosti zmluvy začína plynúť našou prvou dodávkou. Počas výpovednej lehoty nie sú povolené zmeny stavu. V prípade predčasného zrušenia zmluvy je zákazník povinný nahradiť škodu. Nahrádzaná škoda zahŕňa, nezávisle od miery zavinenia, v každom prípade aj krycí príspevok pre SM pre prípad predčasného ukončenia zmluvy.

6. Prevzatie dodávky platí ako potvrdenie kompletnosti a bezchybnej kvality. Pre množstvo dodávaných utierok je smerodajný počet u SM. Sťažnosti a reklamácie musia byť oznámené SM v rámci 24 hodín formou listu, faxom alebo e-mailom.

7. Preukázateľné zvýšenie výrobných a materiálových nákladov oprávňuje SM na zodpovedajúce zvýšenie cien resp. paušálu.n.

8. Podielové náklady za prepravu / príjazd podľa platného cenníka.

9. Dodatočné objednávky sú možné kedykoľvek a tiež podliehajú týmto zmluvným podmienkam.
10. Bavlnené čistiace utierky a nádoby spoločnosť SM nepoisťuje.

11. Ručenie SM za následné škody je vylúčené.

12. Poplatky podľa §33 tarifná položka 5 ods. 5 riadok 3 a § 6 ods. 2 Zákona o poplatkoch 1957 hradí SM. .

 

Pracovné oblečenie

DODACIE PODMIENKY

1. Servis SALESIANER MIETTEX (následne uvádzaná len ako SM) pre firmu uvedenú na druhej strane (následne uvádzaná len ako zákazník) pozostáva z prípravy prenajatého oblečenia, odborného dezinfekčného čistenia v dohodnutom intervale, účelového servisu, skladovania, bezplatnej výmeny po štandardnom opotrebovaní ako aj doručenia/vyzdvihnutia na centrálnom mieste s kontajnerom pre dodanie/vyzdvihnutie. Vzniknuté náklady za odlišné doručenie / vyzdvihnutie nesie zákazník.

2. Prenajaté oblečenie je a zostáva výlučným vlastníctvom SM a smie ho čistiť a servisovať len SM alebo ňou poverená práčovňa. Bez súhlasu SM nesmie zákazník poskytnuté prenajaté oblečenie celkom alebo čiastočne bezplatne alebo za odplatu prenechať tretím stranám alebo im umožniť používanie prenajatého oblečenia. Zákazník sa zaväzuje, že celú svoju potrebu oblečenia pokryje výlučne v spoločnosti SM.

3. Táto zmluva platí ako vzniknutá, ak SM v rámci 3 mesiacov resp. vzájomne dohodnutej lehoty po predložení ponuky zákazníka prijme jeho ponuku faktickou realizáciou výkonu. Zmluva sa uzatvára na neurčitú dobu a je možné ju vypovedať so 6-mesačnou výpovednou lehotou ku koncu kalendárneho roka formou doporučeného listu. Právo zákazníka na prvú výpoveď vzniká až po uplynutí doby platnosti zmluvy o prenájme, ktorá je uvedené na druhej strane. Doba platnosti zmluvy začína plynúť prvou fakturovanou dodávkou SM.

4. Zákazník sa zaväzuje, že po predložení faktúry ako cenu za prenájom alebo čistenie zaplatí minimálne paušál vo výške 100 % príslušného počtu prenajatého oblečenia krát jednotková cena za týždeň (=cena / kus / týždeň). Dohodnutý paušál pre prenajaté oblečenie obsahuje už zrážku za chybné časy, ktoré sú spôsobené chorobou, dovolenkou, atď. Podielové náklady za prepravu á príjazd budú účtované podľa platného cenníka.

5. Cena za prenájom a čistenie nie je fixná cena. Ako základ pre výpočet slúži index VPI (2010 = 100) zverejnený Štatistickým úradom Rakúska alebo zastupujúci index. Cena za prenájom alebo čistenie sa upravuje raz ročne v januári, s ohľadom na aktuálne znejúci index. Nad rámec toho preukázateľné zvýšenie výrobných nákladov oprávňuje spoločnosť SM na zodpovedajúce zvýšenie cien.

6. Prevzatie každej jednotlivej dodávky platí ako potvrdenie kompletnosti a bezchybnej kvality. Zákazník musí zabezpečiť, aby oprávnení pracovník podpísal potvrdenie na základe dodacieho listu, v opačnom prípade je SM oprávnená dodávku zadržať a zákazníkovi účtovať eventuálne náklady (prepravné náklady atď.). Za eventuálne škody zákazníka, ktoré vzniknú zadržaním dodávky, spoločnosť SM neručí. V prípade priznaného servisu nie je potrebné podpísanie potvrdenia zo strany zákazníka. Pre množstvo dodávaných častí je smerodajný počet od SM. Eventuálne sťažnosti a reklamácie musia byť oznámené SM písomne v rámci 24 hodín po dodaní.

7. Fakturovaná suma sa platí po predložení faktúry bez zrážok. Pre prípad omeškania platby je SM oprávnená fakturovať 12 % úrok z omeškania p.a. plus DPH ako aj všetky poplatky a inkasné výdavky. Ak by boli SM zaplatené úroky vyššie, tak platia tieto ako dohodnuté. Platby sa počítajú, bez ohľadu na ich účel, vždy od najstaršej pohľadávky. Ak by zákazník nezaplatil splatné pohľadávky v rámci 1 týždňa od upomienky a hrozby zrušenia zmluvy, je SM oprávnená vypovedať zmluvu s 1-týždňovou výpovednou lehotou.

8. Pre zákazníka na mieru vyhotovené časti prenajatého oblečenia sa neodpočítavajú zo stavu a zákazník ich musí vyplatiť k príslušnej časovej hodnote.

9. Za stratené ako aj štandardným používaním poškodené alebo už nepoužiteľné kusy prenajatého oblečenia, kontajnery, prepravné nádoby a zásobníky / zberné nádoby pracovného oblečenia ručí zákazník a musí spoločnosti SM nahradiť príslušnú časovú hodnotu.

10. Dobropisy za nepoužívané vrátené časti nie sú možné, pretože tieto musia byť z hygienických dôvodov v každom prípade odborne dezinfikované a očistené.

11. Podielové náklady za prepravu / príjazd podľa platného cenníka.

12. Zákazník sa zaväzuje, že v prípade ukončenia zmluvného vzťahu prevezme používané, uskladnené alebo objednané prenajaté oblečenie vrátane emblémov k časovej hodnote. Túto hodnotu vypočíta SM a vystaví faktúru zákazníkovi. Časová hodnota je pre nové tovary obstarávacia cena a pre opotrebované tovary hodnota podľa príslušného platného cenníka náhradných dielov SM. Taktiež je spoločnosť SM oprávnená fakturovať poskytnuté zásobníky / zberné nádoby pre pracovné oblečenie k časovej hodnote. Počas výpovednej lehoty nie sú možné zmeny stavu.

13. V prípade predčasného ukončenia zmluvy je zákazník povinný nahradiť škodu. Nahrádzaná škoda obsahuje, nezávisle od miery zavinenia, v každom prípade krycí príspevok pre SM z dôvodu predčasného ukončenia zmluvy.

14. Ručenie SM pre následné škody je vylúčené. Prenajaté textílie SM nepoisťuje. Za súkromné kusy nepreberá SM žiadnu záruku.

15. Miestom súdu a miestom plnenia je Viedeň.

© SALESIANER MIETTEX GmbH