Sorry, item "offcanvas-col1" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col2" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col3" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col4" does not exist.

SK

Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť

 

Identifikačné údaje prevádzkovateľa

SALESIANER MIETTEX s. r. o.
Panónska cesta 3943
851 04 Bratislava
Slovenská Republika

 

Účel spracovania osobných údajov

Spracúvame Vaše osobné údaje spadajúce pod nasledovné kategórie:

 • firemné údaje
 • kontaktné údaje
 • zmluvné údaje
 • fakturačné údaje
 • údaje z objednávok
 • marketingové údaje

Vami poskytnuté osobné údaje sú nevyhnutné na účely plnenia zmluvy, resp. na realizáciu predzmluvných opatrení. Bez týchto údajov nie je možné s Vami uzatvoriť zmluvu.
Účel použitia Vašich osobných údajov pozostáva z ich spracovania a sprostredkovania v rámci obchodných vzťahov vrátane automaticky vytvorených a archivovaných textových dokumentov (ako napr. korešpondencia) týkajúcich sa danej veci.

 

Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje môžu byť ďalej sprostredkované týmto príjemcom:

 • bankám na spracovanie platobného styku
 • právnym zástupcom v obchodných prípadoch
 • súdom
 • príslušným správnym orgánom, predovšetkým finančným
 • inkasným spoločnostiam v prípade výpadkov platieb
 • zmluvným alebo obchodným partnerom, ktorí  spolupracujú alebo by mali spolupracovať pri dodávke alebo  výkone
 • poisťovniam z dôvodu uzatvorenia poistnej zmluvy ohľadom dodávky / výkonu alebo v prípade poistnej   udalosti
 • Štatistickému úradu za účelom spracovania zákonom povinných štatistík  
 • zákazníkom (príjemcom dodávok / výkonov)

 

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sa uchovávajú až do ukončenia obchodného vzťahu alebo až do uplynutia doby garancie, záruky, premlčacej alebo zákonom danej doby uchovávania; okrem toho až do doby ukončenia možných sporov, pri ktorých by osobné údaje mohli slúžiť ako dôkaz. Vymazanie Vašich osobných údajov je nutné vyžiadať si od SALESIANER MIETTEX s. r. o.

 

Právo na prístup a výmaz

Informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame, Vám kedykoľvek poskytneme bezplatne a bez udania dôvodu. Kedykoľvek môžete požiadať o obmedzenie spracúvania, opravu alebo výmaz osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Súhlas so získavaním a spracovaním osobných údajov, ktorý ste nám poskytli, môžete taktiež kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu. To sa netýka osobných údajov, ktoré sú potrebné na účel plnenia zmluvy. V prípade ďalších otázok k našim pokynom ohľadom ochrany osobných údajov sme Vám kedykoľvek k dispozícii.

Obráťte sa prosím na:

SALESIANER MIETTEX s. r. o.,
Panónska cesta 3943,
851 04  Bratislava,
z.pfeffer@salesianer.sk

 

Právo na oznámenie bezpečnostného incidentu dozornému orgánu

V prípade, že sa domnievate, že spracovanie Vašich osobných údajov je v rozpore so Zákonom o ochrane osobných údajov alebo bolo Vaše právo na ochranu osobných údajov porušené iným spôsobom, môžete sa obrátiť na dozorný orgán. Na Slovensku je ním Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Change Cookie Settings

Change My Cookie Settings
You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close