Sorry, item "offcanvas-col1" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col2" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col3" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col4" does not exist.

SK

Whistleblowing

Systém oznamovania protispoločenskej činnosti SALESIANER

V súvislosti s implementáciou európskej Smernice o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia práva  (EU) 2019/1937 vytvorila skupina SALESIANER systém oznamovania protispoločenskej činnosti. Tento systém umožňuje podávať anonymné ohlásenia o možnom porušení zákonných ustanovení alebo interných smerníc a je zameraný na všetkých zamestnancov, ako aj osoby, ktoré sú napríklad zákazníkmi alebo zmluvnými partnermi skupiny SALESIANER.
Dôvernosť ohlásení je zachovaná. Neoprávnené osoby k týmto ohláseniam nemajú prístup.

Kontaktné miesto pre anonymné ohlásenia

Oznamovatelia prispievajú k transparentnému riadeniu spoločnosti; prostredníctvom systému oznamovateľov sa otvára dodatočný ohlasovací kanál, ktorý ponúka aj možnosť anonymnej komunikácie. Tak je zachovaná právna ochrana oznamovateľov.
Informácie o podozreniach z porušenia zákona a hospodárskych trestných činov, ako aj o závažných porušeniach dodržiavania pravidiel Compliance, môžete zasielať na adresu compliance@salesianer.com. Používanie systému je dobrovoľné.
Príjem a spracovanie prichádzajúcich ohlásení vykonávajú výlučne skúsení a kompetentní pracovníci.

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close